Constituția României

TITLUL I Principii generale

Art. 1 Statul român
Art. 2 Suveranitatea
Art. 3 Teritoriul
Art. 4 Unitatea poporului şi egalitatea între cetăţeni
Art. 5 Cetăţenia
Art. 6 Dreptul la identitate
Art. 7 Românii din străinătate
Art. 8 Pluralismul şi partidele politice
Art. 9 Sindicatele, patronatele şi asociaţiile profesionale
Art. 10 Relaţii internaţionale
Art. 11 Dreptul internaţional şi dreptul intern
Art. 12 Simboluri naţionale
Art. 13 Limba oficială
Art. 14 Capitala

TITLUL II Drepturile, libertăţile şi îndatoririle fundamentale

CAPITOLUL I Dispoziţii comune

Art. 15 Universalitatea
Art. 16 Egalitatea în drepturi
Art. 17 Cetăţenii români în străinătate
Art. 18 Cetăţenii străini şi apatrizii
Art. 19 Extrădarea şi expulzarea
Art. 20 Tratatele internaţionale privind drepturile omului
Art. 21 Accesul liber la justiţie

CAPITOLUL II Drepturile şi libertăţile fundamentale

Art. 22 Dreptul la viaţă şi la integritate fizică şi psihică
Art. 23 Libertatea individuală
Art. 24 Dreptul la apărare
Art. 25 Libera circulaţie
Art. 26 Viaţa intimă, familială şi privată
Art. 27 Inviolabilitatea domiciliului
Art. 28 Secretul corespondenţei
Art. 29 Libertatea conştiinţei
Art. 30 Libertatea de exprimare
Art. 31 Dreptul la informaţie
Art. 32 Dreptul la învăţătură
Art. 33 Accesul la cultură
Art. 34 Dreptul la ocrotirea sănătăţii
Art. 35 Dreptul la mediu sănătos
Art. 36 Dreptul de vot
Art. 37 Dreptul de a fi ales
Art. 38 Dreptul de a fi ales în Parlamentul European
Art. 39 Libertatea întrunirilor
Art. 40 Dreptul de asociere
Art. 41 Munca şi protecţia socială a muncii
Art. 42 Interzicerea muncii forţate
Art. 43 Dreptul la grevă
Art. 44 Dreptul de proprietate privată
Art. 45 Libertatea economică
Art. 46 Dreptul la moştenire
Art. 47 Nivelul de trai
Art. 48 Familia
Art. 49 Protecţia copiilor şi a tinerilor
Art. 50 Protecţia persoanelor cu handicap
Art. 51 Dreptul de petiţionare
Art. 52 Dreptul persoanei vătămate de o autoritate publică
Art. 53 Restrângerea exerciţiului unor drepturi sau al unor libertăţi

CAPITOLUL III Îndatoririle fundamentale

Art. 54 Fidelitatea faţă de ţară
Art. 55 Apărarea ţării
Art. 56 Contribuţii financiare
Art. 57 Exercitarea drepturilor şi a libertăţilor

CAPITOLUL IV Avocatul Poporului

Art. 58 Numirea şi rolul
Art. 59 Exercitarea atribuţiilor
Art. 60 Raportul în faţa Parlamentului

TITLUL III Autorităţile publice

CAPITOLUL I Parlamentul

SECŢIUNEA 1 Organizare şi funcţionare

Art. 61 Rolul şi structura
Art. 62 Alegerea Camerelor
Art. 63 Durata mandatului
Art. 64 Organizarea internă
Art. 65 Şedinţele Camerelor
Art. 66 Sesiuni
Art. 67 Actele juridice şi cvorumul legal
Art. 68 Caracterul public al şedinţelor

SECŢIUNEA a 2-a Statutul deputaţilor şi al senatorilor

Art. 69 Mandatul reprezentativ
Art. 70 Mandatul deputaţilor şi al senatorilor
Art. 71 Incompatibilităţi
Art. 72 Imunitatea parlamentară

SECŢIUNEA a 3-a Legiferarea

Art. 73 Categorii de legi
Art. 74 Iniţiativa legislativă
Art. 75 Sesizarea Camerelor
Art. 76 Adoptarea legilor şi a hotărârilor
Art. 77 Promulgarea legii
Art. 78 Intrarea în vigoare a legii
Art. 79 Consiliul Legislativ

CAPITOLUL II Preşedintele României

Art. 80 Rolul Preşedintelui
Art. 81 Alegerea Preşedintelui
Art. 82 Validarea mandatului şi depunerea jurământului
Art. 83 Durata mandatului
Art. 84 Incompatibilităţi şi imunităţi
Art. 85 Numirea Guvernului
Art. 86 Consultarea Guvernului
Art. 87 Participarea la şedinţele Guvernului
Art. 88 Mesaje
Art. 89 Dizolvarea Parlamentului
Art. 90 Referendumul
Art. 91 Atribuţii în domeniul politicii externe
Art. 92 Atribuţii în domeniul apărării
Art. 93 Măsuri excepţionale
Art. 94 Alte atribuţii
Art. 95 Suspendarea din funcţie
Art. 96 Punerea sub acuzare
Art. 97 Vacanţa funcţiei
Art. 98 Interimatul funcţiei
Art. 99 Răspunderea preşedintelui interimar
Art. 100 Actele Preşedintelui
Art. 101 Indemnizaţia şi celelalte drepturi

CAPITOLUL III Guvernul

Art. 102 Rolul şi structura
Art. 103 Învestitura
Art. 104 Jurământul de credinţă
Art. 105 Incompatibilităţi
Art. 106 Încetarea funcţiei de membru al Guvernului
Art. 107 Primul-ministru
Art. 108 Actele Guvernului
Art. 109 Răspunderea membrilor Guvernului
Art. 110 Încetarea mandatului

CAPITOLUL IV Raporturile Parlamentului cu Guvernul

Art. 111 Informarea Parlamentului
Art. 112 Întrebări, interpelări şi moţiuni simple
Art. 113 Moţiunea de cenzură
Art. 114 Angajarea răspunderii Guvernului
Art. 115 Delegarea legislativă

CAPITOLUL V Administraţia publică

SECŢIUNEA 1 Administraţia publică centrală de specialitate

Art. 116 Structura
Art. 117 Înfiinţarea
Art. 118 Forţele armate
Art. 119 Consiliul Suprem de Apărare a Ţării

SECŢIUNEA a 2-a Administraţia publică locală

Art. 120 Principii de bază
Art. 121 Autorităţi comunale şi orăşeneşti
Art. 122 Consiliul judeţean
Art. 123 Prefectul

CAPITOLUL VI Autoritatea judecătorească

SECŢIUNEA 1 Instanţele judecătoreşti

Art. 124 Înfăptuirea justiţiei
Art. 125 Statutul judecătorilor
Art. 126 Instanţele judecătoreşti
Art. 127 Caracterul public al dezbaterilor
Art. 128 Folosirea limbii materne şi a interpretului în justiţie
Art. 129 Folosirea căilor de atac
Art. 130 Poliţia instanţelor

SECŢIUNEA a 2-a Ministerul Public

Art. 131 Rolul Ministerului Public
Art. 132 Statutul procurorilor

SECŢIUNEA a 3-a Consiliul Superior al Magistraturii

Art. 133 Rolul şi structura
Art. 134 Atribuţii

TITLUL IV Economia şi finanţele publice

Art. 135 Economia
Art. 136 Proprietatea
Art. 137 Sistemul financiar
Art. 138 Bugetul public naţional
Art. 139 Impozite, taxe şi alte contribuţii
Art. 140 Curtea de Conturi
Art. 141 Consiliul Economic şi Social

TITLUL V Curtea Constituţională

Art. 142 Structura
Art. 143 Condiţii pentru numire
Art. 144 Incompatibilităţi
Art. 145 Independenţa şi inamovibilitatea
Art. 146 Atribuţii
Art. 147 Deciziile Curţii Constituţionale

TITLUL VI Integrarea euroatlantică

Art. 148 Integrarea în Uniunea Europeană
Art. 149 Aderarea la Tratatul Atlanticului de Nord

TITLUL VII Revizuirea Constituţiei

Art. 150 Iniţiativa revizuirii
Art. 151 Procedura de revizuire
Art. 152 Limitele revizuirii

TITLUL VIII Dispoziţii finale şi tranzitorii

Art. 153 Intrarea în vigoare
Art. 154 Conflictul temporal de legi
Art. 155 Dispoziţii tranzitorii
Art. 156 Republicarea Constituţiei